ترکمن لر تزه یاشاییش

انجیل را به موبایل اندروید خود دانلود کنید

انجیل ترکمنی را میتوانید از اینجا به موبایل اندروید خود دانلود کنید

Facebook @turkmenhakykaty