ترکمن لر تزه یاشاییش

پیغام

عزیزان هر هفته یک پیغام کوتاه از کتاب مقدس آماده میکنیم تا شما بشنوید و از سخنان عیسی مسیح در انجیل برای شما خواهیم خواند.

Facebook @turkmenhakykaty