موقادّس کیتابی PDF دانلود اِت

بو صایفاحدا ترکمنچه اینجیلی PDF شکلینده گوروپ، پرینت آلیپ یا دانلود ادیپ بیلرسینگیز.

 

  

 

  

Facebook @turkmenhakykaty