ترکمنچه اینجیل

Raamattu.jpg

اینجیل خودایینگ سُزودور.‏ 

سیز عزیز گُزلِیجیلِر خودایینگ سُزونو بو صایفاحدا اُقیپ بیلِرسینگیز یا دینگلَپ باشارارسینگیز.‏

یاقیندا مُقادِّس کیتابینگ باشغا بُلوملِرینیده بو وِب سایتدا گُرجِکسینگیز.‏

مُقادِّس کیتابینگ یازیلارینی قاویراق اُقیپ بیلمِک اوچین لُطفا کامپیوتِر قولّانینگ یا اِگِر بو یازیلارا موبایلینگیزدان باقیان بُلسانگیز بِرنامامیزی دانلود اِدینگ.‏

 

 

Facebook @turkmenhakykaty
فیسبوک صایفاحمیزا باقینگ