انجیل را در کامپیوتر خود داشته باشید

انجیل ترکمنی را میتوانید از اینجا برای کامپیوتر خود دانلود کنید.

 

  

Facebook @turkmenhakykaty