ویدئو

انجیل مَرقُس

 

Facebook @turkmenhakykaty صفحه فیسبوک ما را مشاهدہ کنید