موقادّس کیتابی PDF دانلود اِت

بو صایفاحدا ترکمنچه اینجیلی PDF شکلینده گوروپ، پرینت آلیپ یا دانلود ادیپ بیلرسینگیز.

 

Facebook @turkmenhakykaty فیسبوک صایفاحمیزا باقینگ